Algemene Voorwaarden Wendy’s Beauty & Nails  

 

1. Algemeen 

1.1Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, boekingen,

aanbiedingen, leveringen en transacties tussen Wendy’s Beauty & Nails en

haar cliënten en/of opdrachtgevers. Wendy’s Beauty & Nails is ingeschreven

bij de Kamer van Koophandel onder nummer 59560509.

1.2. Van het in deze algemene voorwaarden bepaalde kan uitsluitend en

alleen worden afgeweken indien en voor zover zulks uitdrukkelijk, schriftelijk

is overeengekomen.

1.3. De opdrachtgever aanvaardt deze algemene voorwaarden, door het

reserveren c.q. boeken van een dienst van Wendy’s Beauty & Nails.

1.4. Van de opdrachtgever wordt veracht alle gegevens die nodig zijn om

de opdracht goed uit te voeren tijdig aan Wendy’s Beauty & Nails wordt

doorgegeven.  

3 Totstandkoming boeking 

3.1. Er is sprake van een boeking op het moment dat de opdrachtgever mondeling, telefonisch, schriftelijk of digitaal een aanbod van Wendy’s Beauty & Nails aanvaardt.

3.2. Opdrachtgever erkend kennis te hebben genomen van en in te stemmen met de Algemene Voorwaarden van Wendy’s Beauty & Nails alvorens een boeking te doen.


3.3. Er kunnen geen rechten worden ontleend aan druk-, zetfouten en verschrijvingen evenals aan offertes ouder dan 30 dagen. 

4 Betaling

4.1.Wendy’s Beauty & Nails vermeld alle prijzen zichtbaar op de website.

4.3. Aanbiedingen in advertenties zijn geldig in de aangegeven looptijd en/of zolang de voorraad strekt. 

5 Aansprakelijkheid 

5.1.Wendy’s Beauty & Nails is niet aansprakelijk voor schade van welke aard ook ontstaan doordat de specialistes van Wendy’s Beauty & Nails is uitgegaan

van door de cliënt verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie.

5.2. Wendy’s Beauty & Nails is niet aansprakelijk voor beschadiging van persoonlijke eigendommen.

5.3. Voor schadevergoedingen kom je alleen in aanmerking voor de schade waartegen Wendy’s Beauty & Nails is verzekerd en die door de verzekeraar

wordt vergoed.

5.4. Wendy’s Beauty & Nails sluit elke aansprakelijkheid uit, en wijst mogelijke schadeclaims, zowel direct als indirect, van de hand welke ontstaan uit omstandigheden die niet te wijten zijn aan schuld van Wendy’s Beauty & Nails en die krachtens de Nederlandse wet of de in het maatschappelijke verkeer geldende normen niet in redelijkheid aan Wendy’s Beauty & Nails kunnen worden toegerekend.  

6 Overmacht Back-up Service & Standby Service 

6.1 Wendy’s Beauty & Nails zal 100 % inzet tonen om de gemaakte afspraak voor bruidsverzorging na te komen. In geval van overmacht waaronder ernstige ziekte van de stylist zet Wendy’s Beauty & Nails zich in om collega te vinden van gelijkwaardig niveau die de opdracht kan overnemen. Dit is echter geen garantie. Indien Wendy’s Beauty & Nails geen vervangende stylist heeft kunnen vinden wordt de overeenkomst gedeeltelijk of geheel geannuleerd.

6.2. Wendy’s Beauty & Nails is zich niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de opdrachtgever indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende

opvattingen voor zijn rekening komt.

6.3 Bij schade door derden met betrekking tot kapsel en make-up biedt Wendy’s Beauty & Nails Standby Service aan. Voor de Standby Service berekent Wendy’s Beauty & Nails touch-up kosten, reiskosten a 0,35 per km en parkeerkosten.

6.4 In geval door hinder van Wendy’s Beauty & Nails zelf, kunnen er geen kosten verhaald worden. 

7 Opzegging, beëindiging en opschorting van de Bruidsverzorging overeenkomst

7.1. Indien de opdrachtgever een overeenkomst geheel of gedeeltelijk annuleert, dan zullen de door Wendy’s Beauty & Nails gemaakte kosten, waaronder de vergoedingen aan derden, als gevolg van deze annulering in zijn geheel door opdrachtgever vergoed worden.

7.2. Indien een geboekte bruidsverzorging opdracht wordt geannuleerd, is de opdrachtgever de volgende annuleringskosten verschuldigd:

a) Bij annulering vanaf de 14e dag tot de 3e dag voor de trouwdatum zijn de annuleringskosten 50% van de kosten van de totale opdracht.

b) Bij annulering vanaf de 3e dag voor de trouwdatum zijn de annuleringskosten 100% van de kosten van de totale opdracht.

7.3. Wendy’s Beauty & Nails behoud het recht om een bruidsverzorging opdracht te annuleren als er sprake is van een geschil en beide partijen niet tot overeenstemming komen. De kosten van de reeds uitgevoerde proefsessie worden dan wel terug betaald. aldus daar al werk voor is verricht.

8. Afspraken Wendy’s Beauty & Nails

8.1. De cliënt moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk vierentwintig uur voorafgaande aan de afspraak aan Wendy’s Beauty & Nails melden.

8.2.Indien de cliënt deze verplichting niet of niet tijdig nakomt, mag Wendy’s Beauty & Nails het gehele bedrag voor de afgesproken behandeling aan de

cliënt door berekenen.            

9 Beschadiging en/of diefstal

9.1. Wendy’s Beauty & Nails heeft het recht van de cliënt een schadevergoeding te eisen indien, de cliënt producten beschadigt.

9.2. Wendy’s Beauty & Nails meldt diefstal altijd bij de politie.

10 Privacy

10.1 Wendy’s Beauty & Nails speelt open kaart en gaat zorgvuldig om met je persoonsgegevens. We doen er alles aan om de betrouwbaarheid, veiligheid

en integriteit van de door ons verzamelde data te waarborgen.

10.2 Wendy’s Beauty & Nails beschermd je privacy op de volgende manieren:

-) Je persoonlijke informatie wordt niet verkocht of doorgespeeld aan

derden.

-) Je gegevens worden veilig opgeslagen in een niet-publiek toegankelijke

database.

-) Wij publiceren alleen foto´s van klanten na uitdrukkelijke

toestemming.

Bezoekadres

Aragon 25

7007 MX

Doetinchem

0644197770

info@wendysbeautynails.nl

KVK 59560509

BTW ID NL001557532B46

Volg ons via: